Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Goudsmederij Kirsten NoensAlgemeen:

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en consumenten.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS is een goud- en/of zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.


De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1
De overeenkomst tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS aan de consument om een aanbod te doen.


Vaststelling van de prijs:

3.1
De tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en eGoudsmederij Kirsten Noensclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2
Van de tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3
Indien tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS te voldoen.


Betalingsverplichtingen:

4.1
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen ... dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS over te gaan tot verrekening.

4.3
Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4
Indien de overeenkomst tussen GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5
GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.Intellectuele eigendommen:

5.1
De door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, niet toegestaan.


Leveringsverplichtingen:

6.1
Levering door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4
Indien GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6
Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.


Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.


7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4
De eigendom van een door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS zijn voldaan.

7.5
GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.


Klachten, gebreken en garantie:

8.1
De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 14 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS mede te delen.

8.2
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS te worden meegedeeld.

8.3
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4
De consument dient GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS niet binnen 10 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS te verhalen.


8.5
GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. beschadigingen- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.


8.7
Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.8
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.9
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8.10
Een klacht schort de verplichtingen van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS niet op, tenzij GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS schriftelijk anders aangeeft.

8.11
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS, zal GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van GOUDSMEDERIJ KIRSTEN NOENS zich bevindt.

9.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Herroepingsrecht:

10.1
Onze Aanschuifring en Colliers kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden speciaal voor de klant gemaakt. Deze zijn hierdoor uitgesloten van het Herroepingsrecht.

10.2
Oorbellen mogen geretourneerd worden, mits het zegel niet gebroken is.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Made By Kirsten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel